GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument poskytuje informace o způsobu zpracování osobních dat v síti Šlap.Net, František Hegr, Dlouhá 66, Šlapanice, IČO 62881175 a o právech s nimi souvisejících. Níže uvedené informace se týkají hlavně klientů, zákazníků, dodavatelů a osob, kteří využívají našich služeb, nebo bylo jednáno.

V rámci provozu jsou uchovávané u výše uvedených osobách, následující informace:

  • Identifikační a kontaktní údaje kontaktních a oprávněných osob – zejména jméno, příjmení, e-mail, telefon, pracovní pozice, tituly, které byl poskytnut za účelem jednání, uzavření smlouvy, plnění smlouvy a následného servisu, apod.

Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytně nutném.

Data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána ke komunikaci s klientem, řešením jeho požadavků, k zajištění funkčních služeb u klienta a splnění zákonných požadavků včetně poplatků za služby. Údaje byly poskytnuty dobrovolně, avšak bez nich by nebylo možné realizovat dodávané služby.

Pokud nám udělí klient souhlas, je jeho jméno a příjmení využito v našich referencích.

Dále můžeme zasílat marketingová či informační zdělení. Pokud jste naším klientem, tak to zákon a obecné nařízení umožňuje bez předchozího souhlasu. Pokud nejste našim klientem, tak zde si nejdříve vyžádáme souhlas, než tato sdělení zašleme.

Oba výše zmíněné souhlasy, nejste povinni udělit a pokud je udělíte, můžete je kdykoliv odvolat odeslaným e-mailem na adresu hegr@slapnet.cz nebo telefonicky na 530506630, případně pokud jste nám souhlas udělili přes internet v aplikaci pro newslettery, tak ho lze i stejně odvolat.

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na e-mailovém serveru.

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných firem či klienty uvedených jako naše reference. Na těchto stránkách neneseme odpovědná za ochranu osobních údajů či obsah webových stránek, proto doporučujeme si přečíst informace o zpracování osobních údajů uváděné na navštívených webových stránkách.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Výše zmíněné osobní údaje jsou ukládána po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, případně po dobu udělení souhlasu. Po uplynutí příslušných dob jsou data mazána.

Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu trvání naší spolupráce a následně po jejím ukončení ještě dobu nezbytně nutnou pro případné reklamace či pro účely obhajoby právních nároků. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru kontaktní či oprávněné osoby, tak je oprávněna nás požádat o výmaz či aktualizaci údajů.

Informace uváděné na daňových dokladech jsou drženy 10 let od posledního uzavřeného období nebo po dobu delší, v případě, že to vyžaduje jiný zákonný předpis, tedy po dobu, kdy může být účetnictví společnosti předmětem finanční kontroly.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Pro naplnění smlouvy a zajištění bezproblémového chodu poskytnutého služeb potřebujeme spolu komunikovat, takže za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje.

Dále si po předem stanovenou dobu držíme kontaktní informace na osoby, se kterými jsme v minulosti jednali – zde je oprávněný zájem rozvíjet naše podnikání a újma ostatních podnikatelů nebo reprezentantů společností z držení jejich kontaktních informací je minimální, neboť lze oprávněně očekávat, že jejich zájmem je podobné kontakty také držet. Samozřejmě je zde možnost podat proti tomuto zpracování námitku odeslanou e-mailem na adresu hegr@slapnet.cz nebo telefonicky na 530506630.

Pro zveřejnění referencí na naše řešení, vás písemně žádáme o souhlas, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat na výše uvedených kontaktech.

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

V souladu se čl. 12 GDPR můžete poslat žádost a uplatnit právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím o:

  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud zjistíte anebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, o opravu údajů nebo o výmaz. Výše zmíněná práva lze uplatnit odeslaným e-mailem na adresu hegr@slapnet.cz nebo telefonicky na 530506630. Právo na výmaz se však nevztahuje na případy, kdy Vaše údaje musíme zpracovávat dle zákona. Ostatní data budou však nenávratně vymazána a nebude možné nadále poskytovat případné služby.

Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.