Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní Podmínky

Moto poskytovatele: “Spokojený zákazník neodchází, nespokojeného není důvod držet.

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují zprostředkování připojení k síti Internet přes síť ŠlapNet spravované Františkem Hegrem IČ: 62881175, Dlouhá 66, Šlapanice 66451. Registrace u ČTÚ č.786.

2. Definice pojmů

Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se:

2.1. Poskytovatelem František Hegr, IČ: 62881175, Dlouhá 66, Šlapanice 66451.

2.2. Uživatel fyzická nebo právnická osoba, která je na základě smlouvy/domluvy oprávněna využívat Službu.

2.3. Službou se rozumí zprostředkování připojení k síti Internet a související služby.

2.4. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na jejímž základě je Služba poskytována.

2.5. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb které jsou součástí smlouvy.

2.6. Daty se rozumí jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódu, znaků, obrazů, zvuků, a jejich souborů či kombinací, jsou zachytitelné prostředky výpočetní techniky a jsou přenositelné po sítích.

2.7. Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která reálně odpovídá z ohledem na použitou technologii. Viz *1

2.8. Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci. Nesmí být větší jak maximální rychlost. Viz *1

2.9. Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, kterou uživatel může reálně předpokládat v době kdy službu využívá. Přičemž toto rychlost nesmí být menší jak 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne. Viz *1

2.10. Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se poskytovatel smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Tato rychlost nesmí být menší než 30 % hodnoty rychlosti inzerované. Viz *1

2.11. Velká trvající odchylka se považuje tehdy, pokud dostupné rychlosti stahování(download)nebo vkládání(upload) po dobu delší jak 70 minut nedosahuje běžně dostupné rychlosti. Viz *1

2.12. Velká opakující se odchylka se považuje tehdy, pokud dostupné rychlosti stahování(download)nebo vkládání(upload) poklesne pod skutečně dosahovanou rychlost alespoň třikrát v délce 3,5 minuty v časovém úseku 90 minut. Viz *1

3. Rozsah poskytované Služby

3.1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli přístup k síti Internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Podmínkami. Uživatel se zavazuje platit za to Poskytovateli úplatu stanovenou v Ceníkem Poskytovatele.

3.2. Služba je poskytována jako veřejná.

3.3. Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných Poskytovatelem v souladu s všeobecným oprávněním ČTÚ č. VO-R/12/08.2005-34 ve znění pozdějších změn (standard WiFi).

3.4. Poskytovatel bude Službu poskytovat v České republice na území pokrytém příslušným radiovým signálem Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že rozsah území, na kterém je Služba poskytována, se může v čase měnit, a že i v oblasti s dostupným pokrytím signálem nemusí být z technických důvodů Služba plně dostupná (např. z důvodu rušení, stínění signálu apod.).

3.5. Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služby třetí osobou. Uživateli však odpovídá v rozsahu, jako by Služby poskytoval sám.

4. Vznik a zánik Smlouvy

4.1. Smlouvu lze uzavřít ústně, písemně nebo prostřednictvím sítě Internet. Smlouva uzavíraná písemně nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Smlouva uzavíraná prostřednictví sítě Internet je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Smlouvy Poskytovatelem. Návrh na uzavření Smlouvy učiní Uživatel prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele na adrese slapnet.cz vyplněním požadovaných údajů a odsouhlasením smluvních podmínek nebo zasláním elektronické zprávy na elektronickou adresu Poskytovatele nebo jeho zástupce. Poskytovatel potvrdí akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy formou elektronické zprávy zaslané na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v návrhu Smlouvy.

4.3. Smlouva se standartě uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4.4. Smlouva může být ukončena:

a) dohodou smluvních stran,

b) výpovědí, danou Poskytovatelem i Uživatelem. Výpovědní lhůta činí maximálně 30 dnů a počíná běžet od okamžiku, v němž byla výpověď doručena druhé straně, pokud není v Podmínkách či Smlouvě uvedeno jinak. Výpověď Smlouvy uzavřené v souladu s čl. 4.1 a 4.2 může být učiněna písemně i ve formě elektronické zprávy zaslané druhé straně na elektronickou adresu.

c) uživatelem bez výpovědní lhůty v případě kdy služba neodpovídá uvedeným parametrům.

d) poskytovatelem bez výpovědní lhůty v případě technických problémů, zejména způsobných vyšší mocí.

e) odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy učiní oprávněná strana ve stejné formě, v jaké se podává výpověď. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé straně.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat Službu v souladu s Podmínkami za cenu stanovenou v Ceníku s výjimkou osob uvedených v čl. 5.1 každému, kdo o tuto Službu požádá, souhlasí s Podmínkami a komu je technicky možné Službu poskytnout. Poskytovatel může odmítnout uzavření Smlouvy s osobou, která:

a) odmítne přistoupit na smluvní podmínky nebo u níž lze důvodně předpokládat, že nebude plnit smluvní podmínky (zejména z důvodu, že smluvní podmínky nedodržovala v jiném smluvním vztahu k Poskytovateli),

b) v minulosti zneužila (čl. 6.2.b) nebo se pokusila zneužít Službu nebo u níž existuje důvodné podezření, že se pokusí Službu zneužít,

c) která má neuhrazené závazky vůči Poskytovateli z jiného smluvního vztahu.

5.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Službu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu, opravy a nebo upgrady technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů způsobených vyšší mocí.

5.3. Poskytovatel je povinen učinit vše aby byly služby poskytované minimálně dle všeobecného oprávnění, v souladu z výkladem pojmů rychlostí dle bodů 2.7 až 2.10.

5.4. Poskytovatel je povinen zahájit práci na odstranění závad bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Uživatelem.

5.5. Poskytovatel je povinen oznámit v předstihu Uživateli omezení či přerušení poskytování Služby, která jsou Poskytovateli předem známa.

5.6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky. Každou změnu Podmínek je povinen Uživateli oznámit minimálně 1 měsíc přede dnem, kdy nové Podmínky nabudou platnosti, a to buď písemně nebo elektronickou zprávou nebo oznámením na webových stránkách Poskytovatele. V případě neakceptování nových Podmínek má Uživatel právo k bez-sankčnímu odstoupení od Smlouvy.

5.7. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit cenu za poskytované Služby, její strukturu či způsob určení, a to změnou Ceníku. Každou pro Uživatele negativní změnu Ceníku je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli písemně nebo elektronickou zprávou předem ve lhůtě, která nesmí být kratší než 1 měsíc přede dnem, kdy nový Ceník nabude platnosti. V případě neakceptování změny v Ceníku má Uživatel právo k bez-sankčnímu odstoupení od Smlouvy.

5.8. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami nebo Smlouvou.

5.9. Poskytovatel je oprávněn vhodným způsobem informovat Uživatele o poskytovaných a nově zaváděných službách Poskytovatele, pokud s tím Uživatel nevysloví nesouhlas.

5.10. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření Dat, které Uživatel šíří v rozporu se Smlouvou, Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1. Uživatel je povinen se při používání Služby řídit Podmínkami, Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky, a jednat v souladu s dobrými mravy. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil se Smlouvou, Podmínkami a Ceníkem a že s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.

6.2. Uživatel zejména nesmí:

a) porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob,

b) zneužívat Službu, zejména obtěžováním třetích osob opakovaným rozesíláním nevyžádaných Dat nebo přenášením velkého objemu Dat překračujícím rámec obvyklého užívání,

c) umožňovat přístup ke Službě třetím osobám, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k zachování hesla pro přístup ke Službě v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo narušení práva užití předmětného hesla je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost formou elektronické zprávy neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Služby až do okamžiku oznámení této skutečnosti Poskytovateli, a to ve stejném rozsahu, jako by Službu využil sám.

6.3. Uživatel je povinen řádně hradit ceny za poskytované Služby včetně záloh. Do doby úhrady zálohy ceny za poskytované Služby má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby.

6.4. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli pravdivé a úplné údaje nutné pro uzavření Smlouvy a je též povinen neprodleně nahlásit písemně nebo formou elektronické zprávy Poskytovateli každou změnu těchto údajů ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy změna nastala. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen poskytnuté údaje doložit. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen doplnit poskytnuté údaje o další informace nezbytné k poskytování Služby a plnění dle Smlouvy.

6.5. Uživatel je povinen oznamovat Poskytovateli závady a všechny jemu známé skutečnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkčnost Služby Poskytovatele a poskytnout mu potřebnou součinnost pro odstranění závady, pokud jí bude třeba.

6.6. Uživatel je oprávněn reklamovat službu u Poskytovatele pokud pokud zjistí odchylky ve službě dle bodu 2.11 a 2.12.

6.7. Uživatel je povinen při užívání Služby používat pouze zařízení schválená pro provoz v České republice, která nenarušují poskytování Služby a která nejsou v rozporu se zákonem chráněnými právy třetích osob.

6.8. Uživatel je oprávněn vypovědět nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami nebo Smlouvou.

6.9. Uživatel je povinen se při užívání Služby držet pokyny a radami Poskytovatele nebo Poskytovatelem zvoleného zástupce.

6.10. Uživatel je povinen po ukončení smlouvy vrátit poskytovateli veškeré zapůjčené zařízení.

7. Cena Služby a platební podmínky

7.1. Služby jsou poskytovány úplatně. Platební podmínky lze stanovit rovněž individuálně, je možné je v průběhu platnosti Smlouvy na základě domluvy Poskytovatele a Uživatele měnit.

7.2. Cena za poskytované Služby, zejména její výše, struktura, způsob výpočtu nebo lhůta splatnosti, je stanovena podle Ceníku vydaného a aktualizovaného Poskytovatelem na jeho webových stránkách.

7.3. Ceník může být kdykoli jednostranně měněn Poskytovatelem. O změnách Ceníku je Poskytovatel povinen Uživatele informovat, a to nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti nového Ceníku.

7.4. V případě, že změnou Ceníku dojde ke zhoršení postavení Uživatele, má Uživatel právo Smlouvu vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu dnu, ve kterém nový Ceník nabude účinnosti. Výpověď podaná z uvedeného důvodu musí být doručena Poskytovateli nejméně čtrnáct dní přede dnem, ve kterém nový Ceník nabude účinnosti.

7.5. Cena za poskytované Služby je splatná zálohově před poskytnutím Služby, pokud Smlouva nestanoví jinak. Za úhradu ceny (zálohy) se považuje připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele.

7.6. Uživatel nemá nárok na vrácení ceny za poskytované služby s výjimkou uvedenou v čl. 8.1. V případě, že byla služba na žádost Uživatele dočasně omezena(zmražena) není Poskytovatel oprávněn účtovat ceny za služby v období, ve kterém nebyly z důvodu zmražení poskytovány.

7.7. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s vyúčtováním poskytnutých Služeb v elektronické podobě.

7.8. V případě prodlení s úhradou za poskytované Služby se Uživatel zavazuje platit smluvní pokutu ve výši 0,25% dlužné částky za každý den prodlení.

7.9. Zaplacením smluvní pokuty není omezen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

8. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

8.1. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel není povinen hradit Uživateli náhradu škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí Služby.

8.2. Uživatel nese odpovědnost za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám jeho zaviněním.

9. Závazky z porušení Smlouvy a řešení sporů

9.1 V případě, že Uživatel nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytované Služby nebo neplní další smluvní podmínky, má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má Poskytovatel právo poskytování Služeb ukončit.

9.2 Opakované neplnění smluvních podmínek se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

9.3 Za podstatné porušení Smlouvy se dále považuje zejména porušení povinností stanovených v čl. 6.2 Podmínek.

9.4. V případě sporu se v první řadě Provozovatel z Uživatelem snaží spor vyřešit dohodou.

9.5. Nadřazený a dohlížecí orgán pro podnikání v rámci elektronických komunikací je ČTÚ, Šumavská 35, 602 00 Brno.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

10.2. Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Uživatelem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem.

10.3. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával pro obchodní účely data uvedená v § 84 odst. 3 písm. zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění změn a doplňků.

10.4. Poskytovatel je oprávněn uvádět Uživatele v seznamu svých referenčních uživatelů.

10.5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Uživatel uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Uživateli účinnosti doručením oznámení ve stejné formě, v jaké se podává výpověď.

10.6. Podmínky jsou k dispozici 24 hodin denně v elektronické podobě na adrese www.slapnet.cz.

10.7. Podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Podmínek pozdějšího data.

10.8. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od Podmínek, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.

10.9. S výjimkou, kdy tyto Podmínky požadují písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou.

10.10. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení Podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

10.11. Reklamace Služby Uživatel uplatňuje u Poskytovatele.

10.12. Uživatel byl seznámen s možnými technickými limity služby pokud existují.

10.13. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021 a ruší se tímto podmínky předchozí.

Poznamky a odkazy:

*1) Uvedené pojmy a parametry jsou v souladu z VO-S/1/08.2020-9 vydané ČTÚ, viz https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf.

*2) VOP ŠlapNet ke stažení

Konkrétní rychlosti dle VO-S/1/08.2020-9 pro aktuálně veřejně nabízené tarify:

 Mini A3Standart A14New A22Maxi A206G1
Inzerovaná rychlost 2 / 0,5 Mbps14 / 2 Mbps22 / 3 Mbps30 / 5 Mbps80 / 40 Mbps
Maximální rychlost 2 / 0,5 Mbps14 / 2 Mbps22 / 3 Mbps30 / 5 Mbps80 / 40 Mbps
Běžně dostupná rychlost1,2 / 0,3 Mbps12 / 1,8 Mbps14 / 1,8 Mbps18 / 3 Mbps60 / 30 Mbps
Minimální rychlost0,6 / 0,2 Mbps 5 / 0,6 Mbps 7 / 1 Mbps 9 / 2 Mbps30 /15 Mbps
Běžně dostupná rychlost je v praxi vyšší. Uvedené hodnoty jsou ale v souladu z VO a jsou uvedeny vzhledem k připojeni uživatelů v bezlicenčním pásmu kde v praxi neezistuje reálná ochrana poskytovatele / uživatele. Proto snižení rychlosti které je způsobeno okolním rušením může být též považováno za zásah vyšší moci.